חיפוש
דלג על חיפוש

שאלות ותשובות על קרן ההשתלמות "מינהל" ?!

מה מקורה של קרן ההשתלמות?

מקורה של ההפרשה לקרן ההשתלמות הוא בהסכמים קיבוציים שנועדו לצורך השתלמות של העובדים הכפופים להסכם הקיבוצי למען שמירה על רמתם המקצועית.
מאז המטרה המקורית הלכה ונשחקה והקרנות הלכו ותפחו לקרנות חסכון, עד שרעיון ההשתלמות הפך להיות רק אחד המרכיבים ולאו דווקא המרכיב העיקרי.
משניתנה האפשרות להוציא את הכסף הפטור ממס לאחר שש שנות חיסכון, נעשות רוב המשיכות שלא לצורכי השתלמות.
לראש העמוד לראש העמוד

כמה כסף מפריש העובד לקרן ההשתלמות ? וכמה המעביד?

שיעורי ההפרשה מורכבים מהפרשת המעביד ומהפרשת העובד. הפרשת המעביד היא בשיעור 7.5% ממשכורת העובד (זהו השיעור המקסימלי המותר ע"י מס הכנסה), הפרשת העובד היא בשיעור 2.5% ובסה"כ 10% מהמשכורת.
שיעורים אלו נקבעו בעבר בהסכמים קיבוציים.
לראש העמוד לראש העמוד

האם ההצטרפות לקרן מזכה בהטבות מס?

אצל עובדים שכירים קיימת הטבת מס מהפרשות המעביד המוכרות למס בעת ההפרשה עד לתקרה.
השכיר עצמו נהנה ממשיכת הכסף לאחר שש שנים ללא צורך בתשלום מס. במקרה של יציאה לגמלאות ניתן למשוך את הכסף ללא תשלום מס כבר לאחר שלוש שנים בלבד. עבור עצמאיים ההפקדה בתוכנית הינה הוצאה מוכרת וגם הם נהנים מפטור ממס בעת המשיכה לאחר שש שנים
.
לראש העמוד לראש העמוד

איילו השתלמויות מוכרות על ידי הקרן ואיך אפשר לממש אותן?

כל השתלמות הקשורה לתחום עיסוקו של העובד במקום עבודתו, למעט לימודים אקדמאים לתואר ראשון ושני.
לראש העמוד לראש העמוד

כיצד אפשר לממש מילגת השתלמות בארץ?

על העמית לשלוח את המסמכים הבאים:

I. מכתב המסביר את מטרת ההשתלמות ופירוט הנושאים.
II. תוכנית השתלמות כפי שפורסמה או הוצעה על ידי עורך ההשתלמות
III. חשבונית המעידה על תשלום חלקי או מלא עבור ההשתלמות
IV. פרוט הוצאות אש"ל ואחרות הנובעות מההשתלמות
V. מכתב מהמעסיק המאשר את ההשתלמות וממליץ עליה.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד אפשר לממש מילגת השתלמות בחו"ל?

על העובד להעביר מספר מסמכים:

I. מכתב העמית הכולל הסבר על נושאי ההשתלמות ומטרתה בצרוף תוכנית מפורטת.
II. מכתבי הזמנה ממקום ההשתלמות מחו"ל ובהם פירוט של:
· נושא ההשתלמות
· תאריך ההתחלה ותאריך הסיום של ההשתלמות
· מקום ההשתלמות
III. פירטו כל עלויות ההשתלמות:
· הוצאות הנסיעה לחו"ל.
· אומדן הוצאות בזמן ההשתלמות (אם יהיו כאלה)
· קבלות על הוצאות בארץ להכנות להשתלמות בחו"ל (אם יהיו כאלה)
לראש העמוד לראש העמוד

מתי אפשר למשוך את הכסף?

קרן השתלמות ניתנת למשיכה לכל מטרה לאחר שש שנות חיסכון בקרן, או בעת פרישה לגמלאות (גבר בגיל 65 ואשה בגיל 60) ללא ניכוי מס הכנסה.
בעת פיטורין, התפטרות או פרישה לפנסיה מוקדמת, ניתן למשוך את הכסף בניכוי על פי החוק.
יורשיו של עמית בקרן השתלמות שנפטר, יכולים למשוך את הכספים לפי התקנון, ללא ניכוי מס.
כמו כן, לאחר שלוש שנים ניתן למשוך את הכסף לצורך מילגת השתלמות על פי ההנחיות.
לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן להמשיך להפקיד לקרן ההשתלמות גם לאחר תום תקופת החיסכון?

ניתן להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות גם לאחר תום תקופת החיסכון, כל עוד לא התבצעו משיכות מהקרן והכספים בקרן ימשיכו להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן.  מרגע משיכת הכספים הראשונה, הפקדות נוספות יקבלו את הוותק של ההפקדה הראשונה שלאחר המשיכה והכספים יופקדו באותו החשבון לתקופה חדשה. במידה ובתום תקופת החיסכון בחר העמית למשוך רק חלק מהצבירה הקיימת בחשבונו, את החלק הנותר (שלא נמשך ע"י העמית) יהיה העמית רשאי למשוך בכל עת, מאחר ומדובר בסכום נזיל.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד ניתן להעביר כספים ממסלול אחד בקרן לאחר?

העברת כספים ממסלול אחד לאחר מתבצעת באמצעות טופס העברה בין מסלולים. עמית שצבר כספים במסלול אחד ומבקש להעביר כספים למסלול אחר בקרן, ימלא את טופס העברה הנ"ל ובקשתו תבוצע תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת טופס העברה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם העברת כספים ממסלול אחד לאחר בקרן כרוכה בתשלום?

העברת כספים ממסלול אחד למסלול אחר בקרן אינה כרוכה בעמלה או תשלום.מכל סוג שהוא.

לראש העמוד לראש העמוד

האם כאשר מעבירים כספים למסלול חדש מאבדים את הוותק שנצבר?

התשובה היא לא. לחוסך בקרן וותק ממועד ההפקדה הראשון לחשבון. פיצול הכספים בין המסלולים לא משנה את הוותק, מועד הנזילות, ואין כל פגיעה בכל זכות של החוסך. עדיין מדובר בחשבון אחד. החשבון נחלק למספר מסלולים אשר בכול המסלולים של אותו חשבון קיים וותק זהה, מועד משיכת הכספים זהה לכל המסלולים בחשבון.

לראש העמוד לראש העמוד

מהו הסכום שאותו ניתן להעביר ממסלול למסלול בקרן?

ניתן להעביר כל סכום שתבחר. אם כספיך בקרן נחסכו במסלול אחד ניתן להעביר את כל הצבירה הכספית, או רק חלק ממנה למסלול אחר בקרן. כל עמית רשאי לבחור את המסלול המתאים לו, בין היתר, עפ"י נטיותיו ומאפיוניו האישיים - גילו ויחסו לסיכונים.

לראש העמוד לראש העמוד

האם החיסכון בקרן מחושב על-פי כל רכיבי השכר?

לא כל רכיב שכר מזכה בהפרשה לקרן השתלמות. בהתאם לסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, רכיבי שכר הראויים לשמש בסיס לחישוב קרן השתלמות הם כל אלה המהווים הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או בשל אירוע מסוים. בנוסף לכך מוגבל השכר המהווה בסיס לחסכון בקרן השתללמות הפטור ממס לתקרה שגובהה 15,712 שקל לחודש. הפרשות מהכנסה מעבר לסכום זה, מחויבת במס שולי רגיל.

לראש העמוד לראש העמוד

מה היתרון של קרן השתלמות על תוכניות חיסכון אחרות?

בקרן השתלמות אתה חוסך יותר כסף (תמורת אותו סיכון). כלומר באפיקי חיסכון אחרים, המדינה גובה מיסים על הרווח. אך בקרן השתלמות לא רק שלא משלמים מיסים על הרווח (בשונה ממרבית אמצעי החיסכון) אלא שהפרשות המעסיק שהינן רוב הכסף שנחסך פטורות ממס. למעשה הרווח המשמעותי כאן הוא מהעובדה שלא משלמים מס הכנסה על הכסף שנחסך שמקורו במעסיק (עד לתקרה).

לראש העמוד לראש העמוד

מי יכול להיות מוטב בקרן?

מוטב הוא מי שזכאי לקבל כספים מהקרן בשל מותו חו"ח של עמית בקרן, בהתאם להוראת מינוי מוטבים שמסר העמית לקרן בטרם מותו.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד נקבע מוטב בקרן?

המוטב נקבע ע"י העמית בהוראה בכתב שנותן העמית לקרן (הוראת מינוי מוטבים). את טופס הוראת מינוי המוטבים (מסמך מקורי בלבד), לאחר שמולא ונחתם ע"י העמית, יש להעביר למשרדי הקרן או לנציג מטעמה במסירה אישית או לשלוח בדואר רשום, בצירוף העתק תעודת הזהות של העמית (או צילום דרכון במקרה של תושב/ת חוץ).

אין כל הגבלה על זהות המוטב – שנקבעת כאמור ע"י העמית.

לא נתן העמית הודעה בכתב לקרן על מוטב, תשלם הקרן את הכספים ליורשיו של העמית על פי הדין (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה) . בהקשר זה יש לעיין גם בטופס "הוראת מינוי מוטבים" המצ"ב לעמוד הקודם של עלון זה ובתקנון הקופה.

לראש העמוד לראש העמוד
עבור לתוכן העמוד