חיפוש
דלג על חיפוש

תרשים המבנה

 

מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון


       נספח א'

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה

שליטה

הסתדרות המעו"ף,
מינהל עובדי משק
ופקידים

מנית יסוד:
 1. קבלת הודעות והשתתפות באסיפות החברה המנהלת.
 2. מינוי מחצית מהחברים  לאסיפה הכללית.
 3. מינוי מחצית מהדירקטורים לדירקטוריון אשר מתוכם ימונה דירקטור אחד למנכ"ל.

מנית הכרעה:
הזכות להכריע במקרים שבהם,
קולות החברים שקולים באסיפה הכללית בדירקטוריון ובכל אחת
מועדות הדירקטוריון.

החברה המנהלת של מינהל
קרן ההשתלמות פקידים עובדי
המינהל והשירותים בע"מ


רח'        קפלן     1     ירושלים       91030       ת.ד       3100      טל': 02-5317111          פקס': 02-5695342

 

עבור לתוכן העמוד