חיפוש
דלג על חיפוש

תרשים בעלי שליטה + צדדים קשורים

 

* פירוט צדדים קשורים

* תרשים צדדים קשורים:

 

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה

שליטה

הסתדרות המעו"ף,
מינהל עובדי משק
ופקידים

לפחות 50% מזכויות מינוי דירקטוריון

 

 

פסגות ניירות ערך בע"מ

(מנהל ההשקעות)

הגופים אשר זכאים ומינו דירקטור מטעמם:

-ויצו
-אורט ישראל
-הסתדרות המעוף
-משרד הביטחון
-עמידר

-מקורות

 

 

מי שנשלט ע"י פסגות  

חברות מנהלות לרבות קופות גמל שבניהולן, שהשקעותיהן מנוהלות בידי מנהל ההשקעות

 

* כל הדירקטורים וכן כל החברות בהן מחזיק מי מהדירקטורים (ככל שקיימות כאלה) 20% מהון המניות או יותר

* דחצי"ם:

·       קרן אלטו- הגברת לינדה בן שושן, יו"ר ועדת הביקורת והדחצ"ית בחברה, מכהנת בוועדה המייעצת של קרן אלטו.

·       בנק דיסקונט בע"מ- דחצ"ית בחברה אשר מכהנת כדירקטורית בבנק דיסקונט.

 

* תרשים בעלי שליטה:


     

הסתדרות העובדים
הכללית החדשה

שליטה

הסתדרות המעו"ף,
מינהל עובדי משק
ופקידים

מנית יסוד:
 1. קבלת הודעות והשתתפות באסיפות החברה המנהלת.
 2. מינוי מחצית מהחברים  לאסיפה הכללית.
 3. מינוי מחצית מהדירקטורים לדירקטוריון אשר מתוכם ימונה דירקטור אחד למנכ"ל.

מנית הכרעה:
הזכות להכריע במקרים שבהם,
קולות החברים שקולים באסיפה הכללית בדירקטוריון ובכל אחת
מועדות הדירקטוריון.

החברה המנהלת של מינהל
קרן ההשתלמות פקידים עובדי
המינהל והשירותים בע"מ

 

* פירוט צדדים קשורים פסגות 

עבור לתוכן העמוד